Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés

A https://www.kazanguru.hu/ webáruházának (a továbbiakban: Webáruház)

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

I.

A tájékoztató célja

 

A https://www.kazanguru.hu/ weboldalon keresztül megadott személyes adatait Mrázik Gyöngyi E.V.

kezeli.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rövid, közérthető és világos formában összefoglalja, hogy Ön milyen személyes adatait bocsátja A Webáruház rendelkezésére, ezen adatait a Webáruház milyen célokra használja fel és mennyi ideig kezeli, valamint tájékoztatjuk Önt az adatkezeléssel kapcsolatban igénybe vehető jogorvoslati és bejelentési lehetőségeiről.

 

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR rendelet, a továbbiakban: Rendelet) való megfelelés céljából bocsátotta ki.

 

II.

Az adatkezelő elérhetőségei

 

·         név: Mrázik Gyöngyi E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő)

·         székhely és levelezési cím: 1111 Budapest Bartók Béla út 14.1em./11

·         telefonszám: +36705717937

·         e-mail: kazanguru2020@gmail.com

·         webcím: https://www.kazanguru.hu/

 

Cégnyilvántartási adatok:

 

·         nyilvántartási szám: 54173110

·         adószám: 55484516-2-43

·         statisztikai számjel: 55484516-4791-231-01

 

III.

Az Ön által átadott adatok köre

 

Ön a honlapon található termékek megrendelése során a nevét (esetleg cégnevét és adószámát), telefonszámát és az e-mail címét adja meg. A fenti adatok személyes adatoknak minősülnek. A honlapon keresztül történő megrendeléssel Ön hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez.

 

Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni, mely nyilatkozatát írásban küldheti meg az Adatkezelő székhelyére ajánlott levélként, vagy a kazanguru2020@gmail.com e-mail címre.

 

Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, úgy ez a tény nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, vagyis az Adatkezelő a korábban kezelt adatai vonatkozásában folytathatja az adatkezelést, ha ennek egyéb jogszabályi feltételei fennállnak.

 

Fentieken túlmenően, a honlap meglátogatása során a honlap szervere bizonyos, a honlapot látogató adott felhasználóra vonatkozó informatikai adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének típusa és verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a honlapon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a honlap látogatottságára, illetve a honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül, a felhasználónak a honlap első látogatásakor adott hozzájárulása alapján kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Adatkezelő ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat az Adatkezelő a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja.

 

A honlap használatának megkönnyítése, a felhasználói élmény javítása céljából az Adatkezelő anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű file-ok, melyek a honlap látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. Az Adatkezelő által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. Az anonim látogatásazonosítók használata a felhasználónak a honlap első látogatásakor megadott hozzájárulása alapján történik. A böngészőprogram beállításainak módosításával a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését, vagyis hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.)

 

IV.

Az Ön által átadott adatok kezelésének jogalapja, célja és határideje

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeli, az Ön által az Adatkezelőhöz intézett megkeresés megválaszolása, illetőleg lehetséges szerződéses kapcsolat létrehozása céljából.

 

V.

Az adatkezelés módja, a személyes adattal kapcsolatba kerülő személyek

 

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott ideig.

 

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő elektronikusan, egy szerveren tárolja, mely szerveren az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá.

 

Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott személyeken kívül további természetes vagy jogi személyek részére nem továbbítjuk és nem adjuk át, az alábbi kivételekkel:  

 

a) Amennyiben Ön a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárul. A személyes adatok továbbítására az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott személyi körön kívüli harmadik személyek részére kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor, mely hozzájárulást az Adatkezelő  képviselője vagy munkavállalója köteles Öntől beszerezni. A hozzájárulás megadását Ön jogosult bármikor megtagadni, illetve a már megadott hozzájárulást jogosult visszavonni.

 

b)  Külső feldolgozás céljára: az informatikai rendszereinket karbantartó és szükség esetén javító informatikai vállalatok képviselői hozzáférhetnek személyes adataihoz, melynek célja pusztán az informatikai rendszereink javítása, helyreállítása, és a rendszerek zavartalan működésének biztosítása.

 

Személyes adatai védelme érdekében az Adatkezelő számos biztonsági intézkedést alkalmaz, melynek célja, hogy megvédje adatait a biztonsági fenyegetésekkel szemben, valamint az informatikai rendszerek működése során fellépő technikai zavarok esetén (pl. áramszünet, rendszerhiba, stb).

 

A biztonsági követelmények teljesítése során az Ön személyes adataihoz csak az Adatkezelő egyes alkalmazottai, alvállalkozói jogosultak hozzáférni a rendszer biztonságos működtetése érdekében. Ezen hozzáféréssel rendelkező személyeket szigorú titoktartási szabályok kötik, melynek megszegése súlyos szankciókat vonhat maga után.

 

VI.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

 

Az Adatkezelő részére átadott személyes adataihoz Ön bármikor hozzáférhet, és tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az adatai kezelésével kapcsolatos eljárás, tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról és az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen tájékoztatóban szabályozott bármely kérdésről.

 

Jogosult továbbá, hogy kérje az Ön által megadott adatok helyesbítését, amennyiben azok bármely okból tévesen kerültek rögzítésre.

 

Bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő ne kezelje tovább, tehát kérheti a személyes adatai törlését, valamint megilleti Önt a személyes adatok elfeledtetéséhez való jog. Az adatok elfeledtetéséhez való jog értelmében a személyes adatai törölhetők, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség, vagy az adatkezelés ideje lejárt, a közöttünk létrejött szerződés teljesült. A személyes adatok elfeledtetéséhez való jog alapján Ön az adatok törlését kérheti továbbá akkor, ha tudomására jut olyan tény vagy körülmény, amely alapján egyértelmű, hogy az Adatkezelő megszegte az adatvédelemre vonatkozóan rá irányadó uniós vagy magyar jogszabályok rendelkezéseit. Amennyiben az adatkezelés ideje lejárt, vagy Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, az Adatkezelő az adott adatkezelési célhoz tartozó személyes adatait köteles törölni.

 

Ha Ön a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta vagy személyes adatai törlését kérte, az Adatkezelő csak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kivételes esetekben folytathatja az adatkezelést, így például, ha az Ön személyes adatainak további kezelése az Adatkezelőre  vonatkozó egyéb jogi kötelezettség teljesítése céljából, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából, tudományos kutatáshoz, statisztikai célból vagy egyéb jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá ha az Adatkezelő nyomós üzleti érdeke a személyes adatok további kezelését szükségessé teszi. Az Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése érdekében számos technikai intézkedést tesz, amelyek védelmet nyújtanak az adatok rosszindulatú törlésével szemben, emiatt előfordulhat, hogy a biztonsági mentésekből később törlődik személyes adatai másolata.

 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor, ha a személyes adatait nem pontosan rögzítették, ha az adatkezelés bármely okból jogellenes, ám Ön az adatai törlését nem kéri. Az adatkezelés korlátozható akkor is, ha az Adatkezelőnek ugyan már nincs szüksége az Ön személyes adataira, azonban azokra Önnek valamely egyéb igénye érvényesítéséhez, igény előterjesztéséhez vagy jogainak védelme érdekében szüksége van.

 

Az adathordozhatósághoz való jog keretén belül Ön az Adatkezelőtől bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait küldje meg Önnek elektronikusan vagy írásban, olvasható formában.

 

A fenti jogosultságok mellett Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen akár egy, akár több adatkezelési cél vonatkozásában. A tiltakozás folytán az Adatkezelő ezen adatkezelési cél(ok) vonatkozásában köteles az Ön személyes adatainak kezelését megszüntetni. 

 

A jelen fejezetben meghatározott jogai érvényesítésével kapcsolatos bármely nyilatkozatát az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeire küldheti.

 

VII.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak, ha a rendelkezésre bocsátott adataival kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal?

 

Az adatkezelési szabályok megszegésével kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében Ön jogosult a magyar jogszabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni, és az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megszegése folytán Önnek okozott károk, illetve sérelemdíj megtérítése érdekében pert indítani.

 

A fenti igényérvényesítési lehetőség mellett Ön bármikor jogosult a nemzeti adatvédelmi felügyeleti szervnél panasszal élni, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelés sérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyújthatja be. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 

- székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

- levélcím: 1530 Budapest, Pf. 5.

- telefon: +36 (1) 391-1400

- fax: +36 (1) 391-1410

- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

- honlap: www.naih.hu

 

VIII.

Vegyes rendelkezések

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. szeptember 1. napjától alkalmazandó és visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmának módosítására; a módosítások a https://www.kazanguru.hu/weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Keresés

$(document).ready(function() { //jobb klikk tiltás $(document).on('contextmenu', function(event){ event.preventDefault(); }); });